Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní   družina

 

·        Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.

·        Je součástí základní školy.Zabezpečuje žákům smysluplnou  náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování.

·        Rozvíjí samostatné a zdravé sebevědomí dětí, jejich poznání, učení, vytváří pocit pohody, harmonie, vede k osvojení hodnot a získávání samostatnosti při řešení problémů.

·        Vedeme  žáky ke kladnému vztahu k přírodě, zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

·        Chráníme zdraví své i zdraví ostatních, upevňujeme hygienické návyky, dodržujeme pravidla bezpečnosti.

·        Zabezpečujeme  odpočinek, relaxaci a rekreaci dětí.

·        Činnosti v ŠD jsou přitažlivé, zajímavé, plánované.

·        Základem je hra a vytváření estetického prostředí , které má vliv

     na formování a rozvoj osobnosti dítěte.

Hra je založena na základě prožitku a zážitku dětí, navozuje kladné     emoce.Hry a spontánní činnosti jsou rušnější, dochází tak k relaxaci dětí po soustředění ve vyučování.

·        ŠD utváří a upevňuje  kamarádské vztahy mezi dětmi, prosazuje slušnost a ohleduplnost, vzájemnou spolupráci a toleranci, respekt, aktivitu

     a tvořivost.

 

Požadavky ve ŠD : dobrovolnost,aktivita,seberealizace,odpočinek

                                     a rekreace, zájmovost a zajímavost činností,citlivost

 

 Vychovatelka ve ŠD

 

·        Je dětem rádkyní, inspirátorkou činností,kamarádkou.

·        Vede děti k plnohodnotnému využívání volného času vhodnými aktivitami.

·        Předává dětem nové poznatky a zkušenosti.

·        Pozitivně motivuje k činnostem, hodnotí snahu a výsledek činnosti žáka.

·        Povzbuzuje tvořivost a fantazii.

·        Posiluje sebevědomí, tělesné a  pohybové schopnosti.

·        Podporuje iniciativu žáků, nápaditost, kreativitu.

·        Umožňuje spoluúčast na tvorbě a hodnocení plánu.

·        Respektuje individuální zájmy a potřeby dětí.

·        Je empatická.

 

Formy práce ŠD  : příležitostná

                                 : pravidelná

                                 : spontánní

 

                 

Činnosti ve ŠD

 

Odpočinková , relaxační

Zájmová a  rekreační

Sportovní a tělovýchovná  

Příprava na vyučování

Jiné činnosti

 

 Celoročně

 

-seznámení dětí s dodržováním Řádu  školní družiny,školy

-dodržování bezpečnosti při všech činnostech ve školní družině

-dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu

-hygiena , příprava na oběd ,dozor při stolování

-kázeň dětí , stolování ,hygiena ,chování v jídelně

-relaxace po vyučování

 

 SEBEOBSLUŽNÁ  ČINNOST

 

 -  dodržování zásad správného stolování , hygieny

 -  chování ve školní jídelně,družině,škole,na veřejnosti.

 -  sebeobslužná činnost-oblékání

 -  úklid hraček a her v družině,úklid při ZČEV – PT

 -  vzájemná pomoc ,ohleduplnost

 

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

Odstraňuje únavu, zařazuje se nejčastěji po obědě a výuce

 

-odpočinek při společné četbě ,vyprávění , poslechu

-využití CD, magnetofonu, gramofonu, videa – dětské písně, pořady

-stolní , společenské a tématické hry dle zájmu dětí 

-pohybové hry pro relaxaci dětí po vyučování

-rozhovory, besedy

-volné hry dle výběru dětí – omalovánky, konstruktivní a námětové               

  hry 

 

REKREAČNÍ ČINNOST

Slouží k regeneraci sil

 

-vycházky s hrami / zahrada , hřiště školy , volná příroda /

-tématické hry / různá zaměstnání ,konstruktivní hry /

-činnosti v místnosti / soutěže , diskotéky ,modní přehlídky , karneval /

-společné hry pohybové v místnosti i venku

 

 ZÁJMOVÁ ČINNOST

Rozvíjí osobnost žáka, umožňují seberealizaci

Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost

Zdokonaluje manuální schopnosti, přispívá k profesní orientaci

 

VV,PT,HV

-malba ,kresba ,kolorovaná kresba

-využití netradičních výtvarných technik( ubrousková technika, barvy na sklo, savování, ruční papír, odlévání svíček, batikování)

-využití  různých materiálů-dřevo,kov,keramika

-zpěv ,tanečky ,hudební hry ,dramatizace, hudební nástroje

-využití papíru ,kartonu ,drobného přírodního a technického materiálu-                             textilií,kůže, drátků

-práce montážní a demontážní

-stříhání, vytrhávání, kašírování, lepení

-recyklace – PET lahve, papír

-stavby na pískovišti

-příprava jednoduchých pokrmů

 

TĚLOVÝCHOVNÁ  A  SPORTOVNÍ

 přispívá k fyzické zdatnosti a psychické odolnosti

 

-pohybové a míčové hry / hřiště ,tělocvična ,zahrada /

-sezonní činnosti / bobování ,sáňkování /

-cvičení při hudbě

-základní pravidla sportovních her a atletiky

-turistika

-dopravní vědomosti a znalosti

- první pomoc při drobných poraněních

 

PŘÍRODOVĚDNÁ  ČINNOST

Pěstuje kladný vztah k přírodě, prohlubuje vědomosti z živé

 a neživé přírody, ekologie

 

-pozorování živé a neživé přírody / pokusy /

-pěstitelské práce / přesazování ,zalévání ,vysazování ,hnojení /

-ochrana životního prostředí

-základy ekologie / třídění odpadů /

-vyhledávání informací – internet, literatura-encyklopedie

 

SPOLEČENSKO – VĚDNÍ  ČINNOST

Upevňuje a prohlubuje znalosti ze školy

 

-významné a historické budovy v obci,ve městě ,v blízkosti školy

-lidové svátky ,oslavy , tradice a zvyky

-informace ze života v přírodě , v ČR ,ve světě /aktualitky/

 

PNV

Není povinnou činností ŠD

 

-didaktické hry na procvičení učiva a rozvoj slovní zásoby

-upevňování učiva a získaných vědomostí

-soutěže ,hádanky ,křížovky ,doplňovačky

-využití dětských knih a časopisů Sluníčko ,Pastelka ,Méďa Pusík/

-pracovní listy

 

Cíle  vzdělávání

 Všestranně rozvinutá osobnost žáka

 

·        Podpora tělesného rozvoje, zdraví, pohody

·        Řešení problémů, samostatnost, tvořivost, empatie

·        Motivace k poznání, učení

·        Orientace ve světě informací

·        Utváření pracovních návyků

·        Získání všeobecného přehledu

·        Rozvoj vztahů k lidem, prostředí, přírodě, k jiným kulturám

·        Podpora  otevřené komunikace

·        Učení se  zodpovědnosti za své jednání

·        Formování myšlení, řeči, paměti, pozornosti

·        Dodržování hygienických pravidel

·        Pravidla vzájemného soužití mezi dětmi, respekt k dětem ze

    znevýhodněného prostředí, handicapovaným lidem

·        Aktivní a smysluplná  náplň volného času

·        Prevence sociálně patologických jevů

 

 Kompetence

 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získají v průběhu několikaleté docházky do ŠD.

Prolínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

 

Pro vzdělávání v naší ŠD jsou považovány za klíčové tyto kompetence:

 

·        Kompetence k učení

·        Kompetence k řešení problémů

·        Kompetence komunikativní

·        Kompetence sociální a personální

·        Kompetence občanské

 

Výchovně vzdělávací proces ve ŠD při ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206

naplňuje všechny klíčové kompetence, definované ve školním vzdělávacím programu „ Hrajme si, učme se“ a je pokračováním tohoto ŠVP.