Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika   ŠD

Režim dne

 

o       Délka a časový plán vzdělávání je konkretizován v ročním plánu ŠD.

Mění se na základě potřeb zákonných zástupců je součástí vnitřního řádu ŠD.

o       Program ŠD je určen pro 30 dětí.ŠD navštěvují děti 1.-5.třídy ve věku 6-10let.

o       ŠD mohou navštěvovat i děti starší, pokud kapacita nepřesáhne počet dětí přihlášených do ŠD.

o       Ranní ŠD mohou navštěvovat děti dojíždějící, nebo ti žáci, kterým začíná výuka později.

o       Režim ŠD je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky

a s ohledem na rozvrh  jednotlivých ročníků a zájmových kroužků.Cílem je,   aby se dítě v ŠD cítilo spokojeně a bezpečně.( SKLADBA  TÝDNE )

o       ŠD poskytuje formy vzdělávání: příležitostné, pravidelné,individuální

o       Do plánování, realizace i hodnocení se děti aktivně zapojují.

o       Mohou zde uplatnit své vlohy, schopnosti a být úspěšní.

o       ŠD pružně reaguje na individuální potřeby, aktivity a odpočinek jednotlivých žáků.Podporuje zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dětí.

o       Umožňuje pružně přizpůsobit činnosti aktuální situaci ( i neplánovaně)

o       Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený.

o       Uplatňujeme partnerský vztah s převahou důvěry.

o       Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě - individuální, skupinové.

o       Vzdělávání se promítá do většiny činností.

o       K činnostem děti dostávají srozumitelné pokyny, jsou vedeny k citlivosti, vzájemné pomoci, pomoci slabším, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidaritě, smyslu pro pořádek a povinnost.

o       V ŠD jsou daná pravidla, která platí pro všechny děti.Děti si pravidla společně tvoří.

o       Žákům se speciálními potřebami je poskytnuta pomoc  dle stupně a charakteru jejich znevýhodnění a  při začleňování do charakteru činností, je přihlédnuto k jejich handicapu a vytvořeno jim  podnětné prostředí.

o       Zaměřujeme se na prevenci šikany, společ.-patolog.jevů ( kouření, alkohol, drogy, týrání, krádeže, lhaní )

o       Při přechodu do ŠD chodíme organizovaně, při vycházkách v útvaru po dobu nezbytně nutnou.

o       Po vyučování dochází k poklesu výkonnosti-žáci více využívají individuální, či skupinové aktivity.Doba i způsob se řídí potřebami dětí.

o       Po odpočinku následují zájmové činnosti různého zaměření.Pohybové hry jsou nejčastěji realizovány při pobytu venku.

 

Pobyt žáků ve školní družině provází řada režimových momentů

-         přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti

 

Přijímání žáků do ŠD

 

o       Přihlášky rozdá vychovatelka první školní den spolu s potřebami do ŠD

     a řádem ŠD.

Písemná přihláška je podmínkou pro zařazení do pravidelných forem           zájmového vzdělávání.

o       Děti přinesou vyplněnou přihlášku do ŠD během prvního školního týdne.

o       Na přihlášené děti se vztahují veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání.

o       V přihlášce vyplní rodiče důležité informace o dítěti, rozsah docházky, způsob a hodinu odchodu, telefonní kontakt.

o       Nepřítomnost žáka v ŠD omlouvají rodiče písemně.

o       Omluvenka musí obsahovat den, čas odchodu, pověřenou osobu pro vyzvednutí, podpis zákonného zástupce.

o       Do ŠD se mohou žáci hlásit v průběhu celého školního roku, pokud není překročena kapacita ŠD.

o       Na písemnou žádost rodičů  může žák ukončit nebo přerušit docházku do ŠD.

o       O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

 

 

Organizace ŠD

 

11,40 - 12,35       : oběd  - přechod do ŠD, vycházka

                                - přechod na kroužky

 

12,35 -  13           : oběd - přechod do ŠD všechny děti

                               - přechod na kroužky

 

13 – 13,45           : odpočinková, relaxační a rekreační činnost

 

13,45 – 15           : zájmová činnost, vycházky

 

15 – 15,30           : příprava na vyučování

 

15,30 – 16            : rekreační a odpočinková činnost    

 

         

Personální podmínky

 

o       Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení.

o       Vychovatelka splňuje požadavky na předepsanou odbornou způsobilost stanovené vyhláškou MŠMT.

o       Při své práci využívá poznatky z DVPP školení, rozšiřuje poznatky ve své specializaci VV, TV, PČ studiem odborných časopisů zaměřených na práci s dětmi.

o       Prošla školením základy práce na PC i pokračovacím modulem.

o       V ŠD mohou při zajišťování obědu, nebo přechodů na kroužky z rozhodnutí ředitelky školy vykonávat činnost i p. učitelky z 1.stupně.

 

 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 

o       Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou  - kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční výstavy, projekty Les ve škola - škola v lese.

o       Spolupracujeme s organizací ČSŽ.

o       Rodiče nám každoročně finančně přispívají na zakoupení nových her

     a stavebnic, pomáhají zajistit doprovod na výlety.

o       Spolupracujeme se společností LEGO.