Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní družiny

 

Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni  s Řádem ŠD a s poplatky v ŠD .

 

Školní družina se ve své činnosti řídí  příslušnými právními předpisy , zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

     1.Oddělení školní družiny:

 

·        Ve školním roce 2008/2009 má školní družina jedno oddělení ,které navštěvují děti od 1.-5tř

·        Vychovatelka : Jitka ZACHOVÁ

 

     2.Časový rozvrh provozu ŠD

 

 • Každý den začíná provoz ŠD od 11,40 – 16,00 hod.
 • Vychovatelka zajišťuje dozor při výuce plavání každý pátek od 9,15 – 11 ,40 hod .

 

     3.Organizační řád

 

 • Školní družina ( dále jen družina ) slouží k výchově ,vzdělávání a rekreaci žáků školy.
 • Družina ve školním roce 2008/2009 má jedno oddělení ,které se naplní nejvýše do počtu 30 žáků .
 • Do družiny mohou být zařazeni i žáci druhého stupně ZŠ ,pokud počet přihlášených žáků nedosáhl počtu žáků ,které lze do družiny zařadit .Příchod a odchod těchto žáků je zaznamenán v docházkovém sešitě .
 • ŠD využívá prostory ŠD – herna ,pracovní místnost ,kuchyňku ,zahradu přilehlou k objektu . V budově školy prostory učeben ,tělocvičny ,keramické dílny ,internetovou a multimediální učebnu ,knihovnu, relaxační místnost.

 

     4.Provoz družiny

 

 • Provozní doba družiny : 11,40 – 16 ,00 hod.
 • Po skončení vyučování v 11,40 hod. si žáky přebírá vychovatelka .Dětem,které končí výuku později,určí vychovatelka místo ,kam se mají dostavit .( Chodba u sborovny )
 • Společně odchází na oběd .Pak společně přejdou do ŠD . ( Budova mimo hlavní budovu školy ).Obědy a přechody mohou zajišťovat i p.učitelky.Rozhoduje ředitelka školy.

 

                           Pokud se dítě po vyučování nedostaví na předem určené místo ,nenese za něj vychovatelka zodpovědnost !

 

 

                               Důležité telefony : mobil ŠD – 603 720 602

Škola       -  312 273 353

Jídelna     -  312 273 436

 

     5.Přihlašování a odhlašování dítěte

 

 • Vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků ,předává informace rodičům vyřizuje náměty a stížnosti .
 • O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy .
 • Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů , kteří donesou potvrzení o zaměstnání.
 • Prázdninový provoz schvaluje ředitelka školy , dle místních podmínek .
 • Do družiny je dítě přijato po řádném vyplnění MATRIČNÍHO LISTU  a jeho odevzdání vychovatelce .
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí rozsah docházky a způsob odchodu ze ŠD. .Tyto údaje jsou zaznamenány v matričním listu .
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD ,odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít jinak či s jinou osobou než je uvedeno ,sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně . Omluvenka  musí obsahovat datum ,podpis ,čas  a způsob odchodu ze ŠD !!!
 • Žáka nelze ze ŠD uvolnit po telefonické domluvě ani SMS zprávou!
 • Pokud nebude dítě vyzvednuto do 16 ,00 hod. jsou rodiče žáka telefonicky kontaktováni. Pokud jsou vyčerpány všechny možnosti a dítě nebude vyzvednuto ,bude předáno Policii ČR.
 • Pokud dítě nebude opakovaně vyzvednuto po ukončení provozu ŠD ,bude ze ŠD vyloučeno.
 • Odchody na kroužky zajišťuje vychovatelka spolu s p.učitelkami ,rodiče nebo žáci sami podle ML .
 • Odchody žáků jsou stanoveny tak ,aby nebyl narušen provoz ŠD – po obědě ,po kroužku  po 15 hod.

 

     6.Chování žáků ve ŠD

 

 • Všichni žáci družiny jsou seznámeni s řádem školy i školní družiny .
 • Žáci se chovají tak ,aby neohrozili své zdraví a zdraví svých spolužáků .
 • Bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu .
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky  a řády ,které jsou vyvěšeny na nástěnce .
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o ZŠ (napomenutí, důtka třídního učitele ,důtka ředitele školy ,sníženou známkou z chování ).
 • Pokud žák narušuje soustavně činnosti družiny ,může být z rozhodnutí ředitele školy ze ŠD vyloučen.
 • Při činnostech se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo .BOZ a záznam o poučení je   uveden v třídní knize .
 • Každý úraz,poranění či nehodu ,k níž dojde v průběhu pobytu v družině ,jsou žáci povinni ihned ohlásit .
 • Každé svévolné poškození nebo zničení majetku družiny ,vychovatelky ,dětí- bude projednáno s rodiči žáka, který poničení způsobil.
 • Po ukončení pobytu v družině jsou žáci povinni uvést všechny prostory do původního stavu .
 • Žáci dodržují hygienická pravidla a návyky .
 • Děti dodržují pitný režim ,který zajišťuje vychovatelka .Příspěvek na pitný režim vybírá vychovatelka v září ,který činí 100.-Kč na celý rok.

 

 

 

     7.BOZP

 

 • Za bezpečnost žáka v ŠD odpovídá vychovatelka od příchodu až do odchodu žáka z družiny .
 • Při samostatném přechodu na kroužky přebírají odpovědnost rodiče .
 • Při činnosti organizované mimo objekt ŠD ( přesun do školní jídelny ,oběd ,vycházka přechod do ŠD ) odpovídá za bezpečnost do počtu 30 žáků jedna vychovatelka .

 

     8.Úplata ve ŠD

 

 • Úplatu platí rodiče dítěte nebo jiná osoba ,která má dítě svěřeno do trvalé péče .
 • Poplatek za pobyt ve školní družině je stanoven ředitelkou školy na 100.- Kč měsíčně .Platba bude provedena každý měsíc u sekretářky školy p.Jany Kročákové poslední tři dny v měsíci spolu s obědy.
 • Povinnost plátce platit úplatu trvá po celou dobu docházky do ŠD .V případě nepřítomnosti  se úplata nevrací .Při onemocnění dítěte si rodiče obědy odhlašují a přihlašují sami (312 273 436 )

 

     9.Dokumentace

 

 • Matriční list žáka – přihlášení k pravidelné docházce
 • Přehled výchovně vzdělávací práce
 • Docházkový sešit
 • Celoroční plán činností
 • Měsíční plány

 

     10.Dodatek

V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje do ŠD nosit drahé a cenné věci  a zákaz používání a nošení nebezpečných  předmětů !

Po dobu pobytu žáka ve ŠD platí zákaz používání mobilního telefonu !

Vychovatelka nenese za případnou ztrátu nebo poškození žádnou odpovědnost!

 

Zákony

 

Vnitřní řád ŠD vychází ze zákona č.29/1984 Sb. O soustavě VOŠ ,ve znění pozdějších předpisů

Zákona ČNR č.564/1990Sb. o st.správě a samosprávě ve školství

Zákona č.76/1978 Sb. o školských zařízení

Vyhlášky č.87/1992 Sb. a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.

 

                                                                                     

Tento vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dne :  25.8.2008